Het “omstreden” Didam-arrest

Als je net als ik nog een beetje een leek bent in de aanbestedingswereld dan zal je waarschijnlijk niet meteen (inhoudelijk) weten waar ik het over heb.
Daarom heb ik voor deze blog uitgezocht wat het Didam arrest precies inhoudt, wat de uitzonderingen zijn en hoe WoonZaam|collectieve woonconcepten hier mee omgaat.

Om te beginnen laten we eerst eens bekijken waar het Didam arrest betrekking op heeft: het Didam-arrest is van directe invloed op de verkoop van onroerend goed/grond door de overheid aan marktpartijen.

Wat houdt het Didam arrest dan precies in?
In rechterlijke taal heeft de Hoge raad op 26 november 2021 bepaald dat het gelijkheidsbeginsel van toepassing is op het volgende:
Als een overheidslichaam het voornemen heeft een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, moet zij ruimte bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zullen zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.
Daarbij moet er een toetsbare en onafhankelijk selectieprocedure volgen en overheden moeten de beoogde verkoop publiekelijk bekend maken.

Oftewel: de rechter verbiedt overheden nog langer vastgoed en bouwgrond exclusief aan één partij aan te bieden; andere gegadigden moeten kunnen meedingen.

Wat is er dan anders dan voorheen?
Ontwikkelaars konden normaliter bij gemeenten een marktconforme grondprijs bedingen. En voor gemeenten gold de één-op -één selectie van marktpartijen als een prima, simpele en snelle manier om tot gebiedsontwikkeling te komen.
Een voordeel hiervan is dat er niet meer verkocht kan worden via onderonsjes. Het nadeel is dat de grond naar de hoogste bieders (moet) gaan en maatschappelijke initiatieven zo minder kansrijk zijn.

 

Wat betekent dit voor WoonZaam, is er dan helemaal niks meer mogelijk?

Gelukkig hebben juristen al wel ontdekt dat er uitzonderingsmogelijkheden zijn!
Wanneer er mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop dan is het arrest niet van toepassing. De aanbieding van een gegadigde moet dan wel zo uniek zijn, dat die als enige de beleidsbehoefte van de gemeente vervult. Oftewel de uniciteit zorgt ervoor dat andere gegadigden zijn uitgesloten.
Ook kan de gemeente een tender uitschrijven voor een Privaat Ontwikkel Initiatief (POI) voor unieke locaties. Hoewel hier alsnog het gevaar op de loer ligt dat de kleine creatieve partij het moet afleggen tegen de partij met meer geld.

WoonZaam is zo’n uniek all-in concept!
Wij bieden om te beginnen een marktanalyse om de lokale situatie op de woningmarkt vast te stellen, te beoordelen en door simulatie te concluderen hoe het is gesteld met de doorstroming en de impact die een collectief woonconcept kan genereren. Vervolgens bieden wij praktische begeleiding gedurende het gehele proces van woondroom naar het uiteindelijke thuis. Zo ondersteunen wij de bewoners bij alle vragen rondom de huidige (financiële) situatie, de huidige en de nieuwe woning. Dit gaat van (praktische) ondersteuning bij de verhuizing, al het bijkomende regelwerk tot en met het ontwerp en de inrichting van de nieuwe woning.
De groep geïnteresseerden betrekken wij van meet af aan bij de planvorming, door een WoonWensen-enquête en -analyse en individuele verdiepings- en optiegesprekken. Onze projectontwikkelaars zorgen voor de vertaling naar het woonplan, een adequate en tijdige haalbaarheidsanalyse en het complete vergunningentraject. Tot en met de daadwerkelijke bouw.
Ook als de nieuwe bewoner eenmaal gesetteld is, bieden wij nog dienstverlening. Bij vragen over het onderhoud en comfort. En ook ter ondersteuning bij gezamenlijke inkoop. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van ons lokale multidisciplinaire netwerk.

WoonZaam zorgt voor grip op het totale proces voor bewoners, gemeenten en corporaties. Juist dat maakt WoonZaam Didam-proof.

Bronnen:

www.gemeente.nu/ruimte-milieu/didam-arrest-gemeenten-op-glad-ijs-met-gronddeals

www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/rondetafelgesprek-didam-arrest